Ogólne warunki współpracy

wertus pamiatki adobe pobierz pdf Pobierz dokument PDF
wertus pamiatki nowe okno Otwórz plik w nowej karcie

 

Firma WERTUS

 

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

z WERTUS Wojciech Wermiński | obowiązujące od dnia 01/07/2021

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Hurtowni hurt.wertus.pl jest Wojciech Wermiński

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą w Cisna, pod adresem: Cisna 22, 38-607 Cisna, NIP: 688-109-03-76, REGON: 371033868, wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), z oddziałem w Krakowie pod adresem: ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków.

Klient (odbiorca hurtowy) ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.TREŚĆ DOKUMENTU:

 1. Definicje
 2. Zakres obowiązywania ogólnych warunków
 3. Oferta handlowa, zamówienie, akceptacja ogólnych warunków i zawarcie umowy
 4. Odbiór towarów przez klienta. Dostawa towarów do klienta
 5. Ceny i rabaty
 6. Warunki płatności
 7. Wzór towaru
 8. Reklamacje. Zakres odpowiedzialności Wertus
 9. Pozwolenie na eksport i import
 10. Prawa autorskie
 11. Poufność
 12. Postanowienia końcowe. Wykładnia. Zmiany Ogólnych Warunków Współpracy

 1. DEFINICJE:
 2. WERTUS – Wertus Wojciech Wermiński z siedzibą w Cisna, pod adresem: Cisna 22, 38-607 Cisna, NIP: 688-109-03-76, REGON: 371033868, wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), z oddziałem w Krakowie pod adresem: ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków.oraz adres firmowej strony internetowej: www.wertus.pl;
 3. Cennik Znakowania – dokument udostępniany na stronie internetowej hurt.wertus.pl (w strefie klienta) zawierający ceny wykonywania usług znakowania przedmiotów z Oferty Handlowej WERTUS oraz podstawowe warunki wykonywania usług znakowania;
 4. Dane Identyfikacyjne Klienta – prawdziwe i aktualne dane Klienta konieczne do realizacji Zamówienia i weryfikacji Klienta, w szczególności: pełna nazwa Klienta, adres Klienta, ważny numer identyfikacji podatkowej Klienta dla potrzeb podatku od wartości dodanej (numer VAT), numer Klienta we właściwym rejestrze przedsiębiorców (jeżeli posiada) i nazwę rejestru, adres e-mail Klienta, numer telefonu kontaktowego do Klienta;
 5. Dzień Roboczy – oznacza dzień powszedni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w Polsce od pracy;
 6. Forma Pisemna – przyjęte w niniejszych Ogólnych Warunkach następujące formy składanych oświadczeń woli: za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), faksu lub tradycyjnej formy listownej (przesyłką poleconą) a przy składaniu Zamówień także za pośrednictwem Zamówień Online – obowiązujące pomiędzy WERTUS i Klientami przy zawieraniu Umowy, wymagane w szczególności do złożenia ważnego Zamówienia przez Klienta oraz do ważnego Przyjęcia Zamówienia przez WERTUS;
 7. Klient – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną do bycia stroną Umowy, zarejestrowana zgodnie z prawem polskim lub prawem innego państwa jako przedsiębiorca, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, który składa Zamówienie z zakresu Oferty Handlowej WERTUS i chce zawrzeć Umowę z WERTUS na zakup Towaru, dla celów związanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. WERTUS zastrzega, iż kieruje swoją Ofertę Handlową wyłącznie do podmiotów wykonujących profesjonalnie działalność robiącym zakupy wyłącznie do dalszej odsprzedaży – sklepy, hurtownie, agencje reklamowe (faktyczną działalność reklamową) i może nie zawrzeć Umowy z Klientem nie prowadzącym faktycznie takiej działalności;
 8. Ogólne Warunki Współpracy z WERTUS (Ogólne Warunki, OWW) – niniejszy dokument zawierający postanowienia obowiązujące przy składaniu Zamówień w WERTUS, określający zasady współpracy, w tym także zasady zawierania Umowy oraz wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy, stanowiący integralną część Umowy zawieranej pomiędzy WERTUS i Klientem, dostępny na stronie https://hurt.wertus.pl/ogolne-warunki-wspolpracy-wertus.html;
 9. Oferta Handlowa – Towary oferowane do sprzedaży przez WERTUS na stronie internetowej hurt.wertus.pl, a także usługi WERTUS oferowane na tej stronie internetowej. Treść katalogu oraz strony internetowej stanowi zaproszenie do składania ofert kupna przez Klientów i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego, w tym w szczególności art. 66, art. 661 i art. 543 Kodeksu Cywilnego;
 10. Opiekun Handlowy – pracownik WERTUS upoważniony do jego reprezentowania wyłącznie w zakresie zawierania Umów z Klientem;
 11. Przyjęcie Zamówienia – oświadczenie WERTUS złożone w Formie Pisemnej (w przypadku oświadczenia złożonego za pośrednictwem e-mail może być do niego załączony plik w formacie pdf z pełną treścią oświadczenia, możliwy do otwarcia m. in. w ogólnie dostępnym programie Adobe Acrobat Reader), w którym następuje ostateczne potwierdzenie przez WERTUS Zamówienia (w tym w zakresie ilości Towaru, jego ceny oraz terminu realizacji) i po którego wysłaniu niezwłocznie zostaje zawarta Umowa;
 12. Regulamin Zamówień Online – regulamin platformy internetowej obowiązujący przy składaniu Zamówień za jego pośrednictwem dostępny na stronie hurt.wertus.pl (pod adresem https://hurt.wertus.pl/regulamin-hurtownia-wertus.html);
 13. Umowa – ustalenie istotnych warunków sprzedaży Towarów lub także ich dostarczenia pomiędzy WERTUS i Klientem (stronami umowy), tj. na podstawie postanowień niniejszych Ogólnych Warunków, na podstawie Zamówienia oraz na podstawie Przyjęcia Zamówienia;
 14. Towar (Towary) – przedmiot (przedmioty) lub/i usługa (usługi) określone w Ofercie Handlowej WERTUS; w zakresie usług mieszczą się w szczególności usługi znakowania przedmiotów;
 15. Wzór Towaru – przykładowy Towar (przedmiot) z Oferty Handlowej WERTUS dostępny w siedzibie WERTUS lub dostarczany w jednej sztuce do Klienta na jego Zamówienie, na preferencyjnych warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach dla Zamówienia Wzoru Towaru (w tym również bezpłatnie) i umożliwiający Klientowi sprawdzenie właściwości i jakości określonego rodzaju Towaru z Oferty Handlowej WERTUS przed jego zakupem; kupując w WERTUS Klient godzi się na właściwości i jakość Towaru takimi, jakie są faktycznie wg ww. Wzoru Towaru;
 16. Zamówienie – zamówienie Klienta stanowiące jego wiążącą ofertę kupna Towaru na warunkach określonych w Ofercie Handlowej, złożone w Formie Pisemnej. Zamówienie powinno zawierać dane niezbędne do jego realizacji przez WERTUS, w szczególności: aktualne Dane Identyfikacyjne Klienta i dokładne określenie przedmiotu Zamówienia, a także informacje umożliwiające prawidłowe wykonanie usługi, w szczególności usługi znakowania przedmiotów;
 17. Zamówienia Online – oznacza platformę internetową udostępnioną na stronie hurt.wertus.pl, na zasadach określonych w Regulaminie Zamówień Online i niniejszych Ogólnych Warunkach, w której po rejestracji, zalogowaniu się i akceptacji Regulaminu Zamówień Online, Klient może w ułatwiony sposób złożyć Zamówienie.

 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU
 2. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują w zakresie wszelkich umów zawieranych pomiędzy WERTUS (jako sprzedawcą) a Klientem, a w szczególności w zakresie Umów dotyczących sprzedaży Towarów z Oferty Handlowej, usług ich znakowania oraz dostarczania Towarów.
 3. Niniejsze Ogólne Warunki nie obowiązują tylko w przypadku wyraźnego oświadczenia złożonego przez WERTUS o ich nieobowiązywaniu w konkretnej Umowie z Klientem. Oświadczenie złożone przez WERTUS o nieobowiązywaniu Ogólnych Warunków ma wówczas zastosowanie tylko w stosunku do tej konkretnej Umowy i nie ma zastosowania do innych Umów zawieranych z Klientem, chyba że dodatkowo, wyraźnie coś innego wynika z oświadczenia WERTUS.
 4. W przypadku ustalenia w konkretnym Zamówieniu i w Przyjęciu Zamówienia przez strony Umowy szczególnych postanowień, wyłączających lub modyfikujących Ogólne Warunki, te postanowienia szczególne wiążą strony tylko w zakresie konkretnej Umowy, chyba że co innego wynika z wyraźnego oświadczenia WERTUS.
 5. WERTUS nie jest związany w żadnym zakresie ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów, czy regulaminami, które są stosowane przez Klientów, chyba że Klient wyraźnie zwróci się w tej sprawie do WERTUS, a WERTUS w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia wyrazi zgodę na ich obowiązywanie. Punkt 2.2 Ogólnych Warunków znajduje odpowiednie zastosowanie.

 1. OFERTA, ZAMÓWIENIE, AKCEPTACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW I ZAWARCIE UMOWY
 2. Klient w procesie rejestracji zobowiązuje się dostarczyć następujące informacje: Imię oraz nazwisko Klienta, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), dane siedziby Klienta (dokładny adres, kod pocztowy, miasto, województwo (lub w przypadku Klientów zagranicznych stan lub inny określony region) oraz informacje o prowadzącej działalności Klienta - tj. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz nazwę firmy. WERTUS może wstrzymać się z realizacją Zamówienia i Umowy, gdy Klient nie dostarczy wymaganych wyżej danych. Akceptacja nowych Klientów odbywa się po pomyślnej rejestracji nowego użytkownika. Przed zalogowaniem Klient musi zostać zatwierdzony przez WERTUS. WERTUS zastrzega prawo do akceptacji wyłącznie wybranych Klientów, spełniających dane wymagania (tj. m.in. brak akceptacji Klientów bez podanego numeru identyfikacji podatkowej (NIP), bez zadeklarowanej nazwy firmy, jej siedziby itd.).
 3. Klient składa Zamówienie w Formie Pisemnej (tj. za pośrednictwem: platformy Zamówień Online, poczty elektronicznej e-mail, faksu lub ewentualnie tradycyjnej formy listownej przesyłką poleconą).
 4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe i jednoznaczne określenie przedmiotu Zamówienia. W przypadku niejednoznacznej treści Zamówienia WERTUS nie ponosi odpowiedzialności za realizację Zamówienia niezgodnie z intencją Klienta, ale w sposób zgodny z treścią Zamówienia; to ograniczenie odpowiedzialności obejmuje także sposoby realizacji Zamówienia przez WERTUS oraz właściwości Towaru, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta, Umowa zostaje zawarta tylko w razie wyraźnego Przyjęcia Zamówienia przez WERTUS lub w razie wykonania Zamówienia (dostarczenia /odbioru zamówionego Towaru). Umowa nie może być zawarta w formie ustnej (w tym w szczególności w drodze telefonicznej), chyba że doszło już do realizacji Zamówienia na rzecz Klienta i odbioru Towaru.
 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia oświadczenia przez WERTUS dotyczącego Przyjęcia Zamówienia (tak, że Klient mógł się z nim zapoznać). Jednakże w przypadku gdy warunki transakcji określone przez WERTUS w Przyjęciu Zamówienia istotnie różnią się od warunków Zamówienia (określonych w treści Zamówienia i w Ofercie Handlowej), Umowa zostaje zawarta, jeżeli Klient niezwłocznie nie prześle zwrotnie oświadczenia o rezygnacji z zakupu w formie pisemnej, właściwego dla Zamówienia; w każdym przypadku Umowa zostaje zawarta najpóźniej z chwilą odbioru Towaru przez Klienta.
 7. Złożenie Zamówienia w WERTUS oznacza zgodę Klienta na niniejsze Ogólne Warunki jego realizacji i obowiązywanie wszystkich postanowień Umowy, w tym także niniejszych Ogólnych Warunków. Wyjątki od tej reguły wyczerpująco reguluje punkt 2. Ogólnych Warunków.
 8. W przypadku Klienta, który posiada prawo do odroczonych płatności, złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy przez pracownika lub współpracownika Klienta (bez względu na formę prawną ich zatrudnienia) lub przez osobę, które wcześniej w imieniu Klienta składała Zamówienia, uważa się za ważne, chyba że strony w porozumieniu postanowią inaczej. Klienta obciąża ryzyko i obowiązek niezwłocznego poinformowania WERTUS o wszelkich istotnych zamianach personalnych u Klienta i w zakresie udzielanych upoważnień.
 9. Klient przyjmuje do wiadomości, że nabywa Towar wg Wzoru Towaru, z którym mógł się zapoznać przed złożeniem Zamówienia, zgodnie z punktem 7. Ogólnych Warunków.
 10. W przypadku złożenia przez Klienta zapytania ofertowego odpowiedź WERTUS na zapytanie ofertowe Klienta jest ważna – jako indywidualna wiążąca oferta WERTUS – przez okres 14 dni, licząc od daty wysłania odpowiedzi przez WERTUS, o ile w samej odpowiedzi nie zaznaczono inaczej.
 11. Wiążący WERTUS termin realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany przez WERTUS w Przyjęciu Zamówienia. WERTUS informuje, że statystyczny standardowy termin realizacji Zamówień na Towary bez usługi ich znakowania wynosi do 24 – 48 godzin, zaś z usługą znakowania do 5 – 6 dni roboczych; terminy te mogą ulec wydłużeniu w szczególności w przypadku Zamówienia obejmującego duże ilości Towaru lub braku dostatecznych stanów magazynowych w WERTUS. Czas realizacji Zamówienia jest również uzależniony od sposobu wysyłki oraz zaksięgowania i/lub udokumentowania płatności ze strony Klienta na rzecz złożonego Zamówienia w WERTUS.
 12. W przypadku Zamówienia obejmującego także dostarczenie Towaru, WERTUS posługuje się profesjonalną firmą kurierską.
 13. W przypadku Zamówienia usługi znakowania Klient zobowiązany jest dostarczyć wzór graficzny zapisany w wysokiej jakości oraz umożliwiający edycję pliku. Opracowanie przez WERTUS materiałów dostarczonych przez Klienta jest dodatkowo płatne zgodnie z Cennikiem Znakowania. Szczegółowe aktualne warunki składania Zamówienia obejmującego usługę znakowania określone są w Cenniku Znakowania. Usługa znakowania jest każdorazowo konsultowana z Klientem.
 14. Termin realizacji Zamówienia obejmującego usługę znakowania WERTUS potwierdza w Formie Pisemnej właściwej dla Przyjęcia Zamówienia po otrzymaniu zgody Klienta na projekt wykonania znakowania.
 15. W przypadku rezygnacji z Zamówienia już realizowanego, po zawarciu Umowy, WERTUS może dochodzić od Klienta kosztów poniesionych w związku z jego realizacją.
 16. Klient wyraża zgodę na przesyłanie informacji i materiałów marketingowych z zakresu działalności firmy WERTUS przez WERTUS na firmowe adresy e-mail Klienta. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę przesyłając rezygnację z materiałów marketingowych na adres: kontakt@wertus.pl.

 1. ODBIÓR TOWARÓW PRZEZ KLIENTA. DOSTARCZANIE TOWARÓW DO KLIENTA
 2. O ile Umowa nie będzie stanowić inaczej, Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionego Towaru z magazynu WERTUS w ustalonym w Umowie dniu za pomocą własnego transportu.
 3. W przypadku Zamówienia obejmującego także dostarczenie Towaru do Klienta, WERTUS wysyła Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą współpracuje, doliczając koszt dostarczenia, który obciąża Klienta. Koszt dostarczenia jest uzależniony od ilości paczek i jest każdorazowo ustalany i potwierdzany Klientowi w Przyjęciu Zamówienia.
 4. Dostawa Towaru do Klienta może zostać zrealizowana na preferencyjnych warunkach określonych poniżej:
 5. Dostawa Towaru z oferty WERTUS o wartości powyżej kwoty określonej punkcie b. odbywa się na koszt WERTUS pod jeden wskazany adres na terytorium danego kraju określonego punkcie b. Tych preferencyjnych warunków dostawy nie stosuje się̨ do Zamówień następujących Towarów: nie zamieszczonych w ofercie WERTUS kalendarzy książkowych oraz do Towarów sprzedawanych po cenach specjalnych, negocjowanych przez Klienta, a także w innych przypadkach wskazanych przez WERTUS. Dostawa na koszt WERTUS powyżej określonych w punkcie b. kwot jest realizowana na prośbę Klienta, którą to powinien on złożyć w formie pisemnej (tj. pocztą elektroniczną na adres kontakt@wertus.pl). W przypadku, gdy Klient nie złoży takowej prośby, koszt Dostawy Towaru ponosi kupujący (Klient).
 6. Kwoty uprawniające do Dostawy na koszt WERTUS:
 • w Polsce – 10 000 PLN (netto);
 • w Unii Europejskiej – 5000 EUR.

Poza Unią Europejską Klient ponosi pełne koszty transportu niezależnie od wartości Zamówienia.

 1. Towar wydany lub wysłany Klientowi nie podlega zwrotom ani wymianie, z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie „Reklamacje” oraz w punkcie „Wzory Towaru”.
 2. W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta w terminie określonym w Umowie:
 3. WERTUS – o ile będzie to możliwe – może przechować Towar na koszt i niebezpieczeństwo Klienta (ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą, kiedy zgodnie z umową Klient miał odebrać Towar).
 4. WERTUS jest także uprawniony do naliczenia Klientowi i dochodzenia od niego kary umownej w wysokości:

- 50% wartości brutto zamówionego Towaru nieznakowanego,

- 100% wartości brutto zamówionego Towaru znakowanego (w związku Zamówieniem obejmującym usługę znakowania), a Klient zobowiązuje się do zapłaty kary umownej terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty. Zapłata kary umownej nie pozbawia WERTUS prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 1. WERTUS jest także uprawniony do odstąpienia od Umowy i realizacji Zamówienia, bez wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu do odbioru zamówionego Towaru; WERTUS może odstąpić od Umowy w okresie 60 dni od dnia, kiedy Towar miał być odebrany; w przypadku odstąpienia od Umowy WERTUS zachowa jednak uprawnienia określone wyżej w punkcie a. za okres do dnia skutecznego odstąpienia od Umowy oraz uprawnienia określone wyżej punkcie b.

 1. CENY I RABATY
 2. Wszystkie podawane przez WERTUS ceny, w tym ceny opracowania graficznego i znakowania, są cenami netto i obowiązują̨ przy założeniu wydania Towaru z magazynu WERTUS (przy ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków). Podane ceny nie obejmują̨: podatku od wartości dodanej (VAT), kosztów transportu i ubezpieczenia, cła oraz innych podatków i świadczeń publiczno-prawnych, wynikających z nabycia Towaru przez Klienta i realizacji Umowy.
 3. Wszelkie ceny w WERTUS są wyrażone w złotych polskich, chyba że z zapisów Umowy lub cenników wynika inna waluta (w szczególności EURO).
 4. W przypadku gdy po złożeniu Zamówienia doszło do znacznego podniesienia kosztów wynikających w szczególności z podniesienia cen dostawców lub wahań kursów walut, WERTUS jest uprawiony do odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem w okresie 30 dni do dnia powzięcia wiadomości o wyżej wskazanej zmianie cen i rzeczywistych warunkach finansowych realizacji Zamówienia, chyba że strony Umowy porozumieją się co do nowych warunków cenowych realizacji Zamówienia. Przez znaczne podniesienie kosztów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy rozumieć w szczególności sytuację, gdy cena Towaru i ew. jego dostarczenia określona w Umowie nie pokrywa kosztów WERTUS ponoszonych przez WERTUS w celu realizacji Umowy. WERTUS (w najszerszym dopuszczalnym zakresie) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Klienta (w szczególności utracone korzyści i szkody pośrednie) wynikające z braku realizacji Zamówienia na pierwotnych warunkach.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI I RABATY
 2. Płatności dokonywane będą na podstawie faktury VAT wystawionej przez WERTUS po wydaniu Towaru Klientowi i płatne będą na warunkach określonych poniżej (o ile strony w Umowie wyraźnie nie określą innych warunków płatności):
 3. W przypadku trzech pierwszych Zamówień złożonych przez Klienta płatność dokonywana jest gotówką lub poprzez dokonanie przedpłaty, chyba, że WERTUS zdecyduje inaczej - na korzyść Klienta.
 4. Przy czwartym Zamówieniu oraz dotychczasowych zakupach o wartości nie mniejszej niż 10000 zł netto przy zamówieniach w Polsce i 5000 EURO przy zamówieniach spoza Polski, możliwa jest płatność z odroczonym terminem; płatność następuje wówczas przelewem na wskazane konto bankowe WERTUS (https://hurt.wertus.pl/rachunki-bankowe-pl.html) w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Jednocześnie WERTUS ustali Klientowi wysokość limitu Zamówień z odroczonym terminem płatności; po przekroczeniu tego limitu Klient winien dokonywać płatności jak w punkcie a. powyżej.
 5. WERTUS może indywidualnie udzielić Klientowi dodatkowego rabatu za dokonywanie płatności gotówką. Warunkiem udzielenia takiego rabatu jest brak należności przeterminowanych (zaległości) oraz wcześniejsze spełnienie przez Klienta warunków wymaganych do dokonywania płatności z odroczonym terminem płatności. Dodatkowy rabat przysługuje jedynie stałym Klientom, u których ilość zrealizowanych zamówień przekroczyła liczbę 20 oraz łączna kwota zrealizowanych zamówień przekroczyła 30000 PLN lub 10000 EUR.
 6. Za termin zapłaty przelewem uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy WERTUS. Koszty związane z realizacją przelewu ponosi Klient.
 7. Klient zawierając Umowę̨ zobowiązany jest podać dokładne dane niezbędne do wystawienia prawidłowej faktury VAT. WERTUS nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie faktury VAT zgodnej z przedstawionymi przez Klienta danymi. W przypadku poniesienia szkody w związku z wystawieniem wadliwej faktury VAT z powodów dotyczących Klienta (a w szczególności gdyby WERTUS musiał uiścić podatek VAT, który powinien uiścić Klient spoza Polski), Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz WERTUS kary umownej w wysokości uiszczonego podatku lub innego poniesionego kosztu WERTUS, z zastrzeżeniem, iż w przypadku poniesienia szkody, przekraczającej wysokości kary umownej, Klient będzie również zobowiązany do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.
 8. WERTUS każdorazowo może uzależnić realizację Zamówienia od uprzedniej wpłaty zaliczki w określonej kwocie lub wyrażonej procentem wartości Zamówienia.
 9. Klienci otrzymują stały rabat na Towary, z wyjątkiem Towarów wskazanych przez WERTUS, od których nie przysługuje stały rabat. Wielkość stałego rabatu wymaga indywidualnego uzgodnienia z Opiekunem Handlowym Klienta i ustalana jest na podstawie wielkości zakupów Klienta oraz historii współpracy z nim.
 10. W przypadku niewywiązywania się̨ przez Klienta z warunków określonych w Umowie, w szczególności warunków finansowych, WERTUS jest uprawiony do cofnięcia wszelkiego rodzaju przyznanych Klientowi przywilejów (rabatów, upustów, płatności z odroczonym terminem) oraz do wstrzymania się z wydaniem Towaru, w tym także kolejnej partii Towaru, bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w najszerszym dopuszczalnym zakresie.
 11. Ustalone indywidualnie warunki płatności oraz przyznane rabaty obowiązują przez okres 12 miesięcy od dnia ich ustalenia, chyba że wcześniej strony umówiły się inaczej lub zaistniały przesłanki wymienione w punkcie 6.6. Ogólnych Warunków.
 12. W przypadku złożenia Zamówienia na rzecz drugiego podmiotu i wystawienia faktury VAT przez WERTUS na ten drugi podmiot, zarówno podmiot, który złożył Zamówienie, jak i podmiot na rzecz którego zostało złożone Zamówienie, odpowiadają solidarnie za dokonanie płatności na rzecz WERTUS z tytułu realizacji Zamówienia. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie obciążają te podmioty, a w szczególności podmiot składający Zamówienie. W razie wątpliwości prawnych co do charakteru zobowiązania ww. podmiotów, należy przyjąć, że każdy z tych podmiotów jest solidarnie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz WERTUS w wysokości wartości Zamówienia brutto w terminie płatności Zamówienia; w przypadku wątpliwości co do możliwości zobowiązania podmiotu na rzecz którego zostało złożone Zamówienie, zobowiązanie do zapłaty kary umownej w każdym razie obciąża podmiot, który złożył Zamówienie. Zapłata kary umownej wyczerpuje roszczenia WERTUS z tytułu realizacji Zamówienia.
 13. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez WERTUS faktur w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta, z zastrzeżeniem aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 1. WZÓR TOWARU
 2. WERTUS sprzedaje Towary (przedmioty) takimi jakie są w materialnej rzeczywistości (w szczególności wszelkie zdjęcia i opisy itp. umieszczone w Ofercie Handlowej mają wyłącznie charakter poglądowy).
 3. W celu usunięcia wątpliwości co do właściwości Towaru WERTUS może udostępnić Klientowi Wzór Towaru na odpłatnych i nieodpłatnych warunkach określonych poniżej.
 4. Klient może dokonać zakupu Wzoru Towaru z ustalonym rabatem. Wzory Towaru obejmują Towary z oferty WERTUS w ilości jednej sztuki z danego rodzaju Towaru. Zakupione Wzory Towaru nie podlegają zwrotom. Ich dostarczenie odbywa się zgodnie z punktem 4. niniejszych Ogólnych Warunków.
 5. WERTUS może wyłączyć możliwość zakupu Wzoru Towaru z ustalonym rabatem.
 6. Klient może nieodpłatnie wypożyczyć (sprawdzić) Wzór Towaru w ten sposób, że Klient najpierw dokonuje zakupu Wzoru Towaru, a po upływie terminu wypożyczenia, który wynosi maksymalnie 1 (jeden) miesiąc od dnia wypożyczenia (odbioru), i zwrocie Wzoru Towaru do WERTUS (na koszt Klienta), WERTUS wystawi fakturę VAT korygującą i zwróci Klientowi cenę zakupu Towaru w terminie 7 dni od dnia otrzymywania podpisanej faktury VAT korygującej, z zastrzeżeniem punktu numer 7.6.
 7. W przypadku braku zwrotu wypożyczonych Wzorów Towaru w terminie określonym w punkcie 7.5 lub ich zwrotu lub zwrotu ich opakowań ochronnych w stanie uszkodzonym, WERTUS nie wystawi faktury korygującej na niezwrócone lub uszkodzone Towary i nie zwraca Klientowi ww. ceny zakupu Towaru.


 1. REKLAMACJE. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WERTUS
 2. Reklamacji podlega Towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z Zamówieniem.
 3. Wady części dostarczonego Towaru nie uprawniają do reklamowania całości zamówionego Towaru.
 4. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zamówionego Towaru i zgłoszenia reklamacji niezwłocznie po jego odbiorze, jednak nie później niż:
 • w terminie dwóch dni roboczych pod względem ilościowym,
 • w terminie pięciu dni roboczych pod względem jakościowym,
 • w terminie trzech miesięcy w przypadku wad ukrytych, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było wykryć ww. terminie pięciu dni roboczych, licząc od dnia odbioru i w tym terminie zgłosić reklamację.
 1. Zgłoszenie powinno nastąpić pisemnie (przez co należy rozumieć przesłanie zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną) z podaniem:
 • tytułu zgłoszenia wielkimi literami „REKLAMACJA”,
 • danych Klienta,
 • danych Towaru, którego dotyczy reklamacja (kod, nazwa), jego (reklamowanej) ilości, opisu (przyczyny) reklamacji,
 • wyraźnego zdjęcia wadliwego Towaru,
 • proponowanego sposobu załatwienia reklamacji.
 1. Partię reklamowanego Towaru Klient powinien odesłać wyłącznie po uzgodnieniu z WERTUS sposobu wysyłki i jej terminu. Wysyłka reklamowanej partii Towaru przez Klienta bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji lub bez ustalenia sposobu i terminu wysyłki, uprawnia WERTUS do odmowy przyjęcia wysyłki lub obciążenia Klienta kosztami wysyłki.
 2. Po upływie terminów określonych w punkcie 8.3, wygasają uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
 3. Odpowiedź WERTUS na zgłoszenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej wpływu.
 4. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, gdy:
 5. Towar został zmieniony (przerobiony) lub poddany obróbkom przez Klienta lub przez osobę̨ trzecią (np. grawer, nadruk, tłoczenie, naprawy, inne fizyczne ingerencje), chyba że w Towarze ujawnią się wady ukryte, zgłoszone w terminie określonym w punkcie 8.3;
 6. zgłoszono ją po upływie terminów określonych w punkcie 8.3;
 7. jakość Towaru jest zgodna z Wzorami Towarów dostępnymi w WERTUS w chwili składania Zamówienia przez Klienta;
 8. Klient uszkodził Towar w ten sposób, że nieprawidłowo korzystał z Towaru w sposób niezgodny z jego właściwościami lub przeznaczeniem, w tym także nie przestrzegał instrukcji obsługi lub konserwacji, rozłożył Towar na części lub nadmiernie go obciążył lub gdy Klient lub osoba trzecia fizycznie ingerowała w Towar niezgodnie z przeznaczeniem;
 9. wada dotyczy Towaru pozakatalogowego, dostarczanego na specjalne Zamówienie, jeżeli Towar jest zgodny z treścią Zamówienia i Umowy.
 10. Towar nie posiada wad, ale nie jest zgodny z oczekiwaniami Klienta, o których to oczekiwaniach Klient nie powiadomił WERTUS przy składaniu Zamówienia,
 11. Towar różni się nieznacznie kolorem, wyglądem, opakowaniem lub innymi cechami od pozostałych partii Towaru, a które to cechy nie wpływają ani na jakość ani na użyteczność Towaru.
 12. W przypadku uwzględnienia reklamacji WERTUS:
 13. dokona według swego wyboru i na swój koszt naprawy lub wymiany Towaru na nowy;
 14. a jeżeli naprawa lub wymiana Towaru na nowy nie byłaby możliwa lub byłaby nadmiernie utrudniona (w tym także nieopłacalna) WERTUS wystawi Klientowi fakturę VAT korygującą oraz zwróci Klientowi wartość brutto wadliwego Towaru, w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo podpisanej przez Klienta faktury VAT korygującej.
 15. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa ani nie zawiesza biegu terminu płatności za Towar.
 16. WERTUS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji zgłoszonych przez osoby trzecie, w tym w szczególności podmioty na rzecz których Klienci dokonywali zakupu Towaru, ewentualnie, którym odsprzedali Towary nabyte w WERTUS.
 17. Klient jest odpowiedzialny za sposób wykorzystania Towaru; Klient jest odpowiedzialny wobec osób trzecich (w tym także swoich własnych kontrahentów i klientów), którym przekazuje Towary nabyte w WERTUS; w szczególności Klient zobowiązuje się, że w przypadku przekazywania Towarów, będzie to robił zgodnie z obowiązującymi go przepisami prawa, przyjmując na siebie odpowiedzialność w relacjach z tymi osobami trzecimi. W razie jakichkolwiek wątpliwości tym zakresie, Klient powinien je uwzględnić w relacjach z WERTUS na etapie składania i formułowania treści Zamówienia i zawierania Umowy; Klient jest w szczególności zobowiązany do tego, aby przed złożeniem Zamówienia (i przed ostatecznym określeniem treści Umowy) ustalić obowiązujące go przepisy prawa oraz uwarunkowania prawne i inne dotyczące planowanego sposobu wykorzystania Towaru, uwzględniając ograniczenia odpowiedzialności WERTUS wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków.
 18. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu Towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przejmuje w całości Klient.
 19. WERTUS ponosi odpowiedzialność z tytułu wad Towaru ograniczoną do wartości wadliwego Towaru, tj. jedynie do wysokości jego ceny i tylko w stosunku do Klienta.
 20. Informacje zawarte w przekazywanych wraz z Towarem opisach, instrukcjach itp. nie stanowią gwarancji udzielonej przez WERTUS i nie generują obowiązków gwarancyjnych ze strony WERTUS.
 21. Ograniczenia odpowiedzialności WERTUS określone w niniejszych Ogólnych Warunkach, w tym także wyłączenie odpowiedzialności WERTUS w stosunku do osób trzecich, obowiązują o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej – tj. w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 1. POZWOLENIE NA EKSPORT I IMPORT

Dostarczone przez WERTUS Towary są przeznaczone do użytku i wykorzystania w kraju dostawy wskazanym przez Klienta, z zastrzeżeniem postanowień punktu 8 niniejszych Ogólnych Warunków. Eksportowanie Towarów wskazanych w Umowie podlega zasadniczo przepisom eksportowym Rzeczypospolitej Polskiej, ewentualnie innego kraju dostawy uzgodnionego z Klientem lub wynikającego z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa. W szczególności Klient jest zobowiązany samodzielnie zasięgnąć informacji o odpowiednich przepisach związanych z eksportem Towarów do krajów trzecich.


 1. PRAWA AUTORSKIE
 2. W sytuacji, gdy do wykonania Umowy przez WERTUS konieczne jest wykorzystanie jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności praw autorskich lub praw własności przemysłowej (np. znaku towarowego, wzoru użytkowego i innych), wizerunków lub praw wynikających z dóbr osobistych i innych – za przestrzeganie tych praw, zasady i kontrolę ich wykorzystania odpowiada wyłącznie Klient, który przedmioty tych praw udostępnił w jakikolwiek sposób WERTUS w celu wykonania Umowy. WERTUS nie korzysta z ww. praw inaczej jak w imieniu i na rzecz Klienta w celu wykonania Umowy.
 3. Klient oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne do wykonania Umowy prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, które mają być wykorzystane przy realizacji Umowy. Na żądanie WERTUS Klient wykaże, że posiada prawo do dysponowania prawami własności intelektualnej, które mają być wykorzystane przy realizacji umowy. W razie niewykazania tych praw przez Klienta, WERTUS jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym lub do odstąpienia do Umowy w terminie 30 dni do daty otrzymania wezwania przez Klienta, a Klient będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz WERTUS wydatków poniesionych do tego czasu w celu wykonania Umowy.
 4. Jeżeli na skutek realizacji Umowy przez WERTUS zostaną naruszone prawa osób trzecich, Klient na mocy niniejszej Umowy, zwalnia WERTUS od wszelkich roszczeń tych osób, mogących wyniknąć z wykorzystania przy realizacji Umowy praw własności intelektualnej, przysługujących osobom trzecim, a ewentualna odpowiedzialność z tego tytułu obciąża wyłącznie Klienta.
 5. W przypadku skierowania przez osoby trzecie roszczenia przeciwko WERTUS Klient zobowiązuje się do opłacenia obrony prawnej przez profesjonalnego prawnika, którego może także zatrudnić WERTUS, do aktywnego udziału w obronie przed roszczeniami (ewentualnie także w zakresie zawarcia ugody) oraz do niezwłocznego zaspokojenia prawomocnych roszczeń osób trzecich i zwolnienia WERTUS z odpowiedzialności wobec osób trzecich.

 1. POUFNOŚĆ
 2. Strony umowy są̨ zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których weszły przy realizacji Umowy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji ogólnie dostępnych lub informacji, które muszą zostać przez stronę̨ ujawnione na podstawie przepisów prawa na wniosek właściwego organu państwowego w zakresie jego kompetencji.
 3. Każda ze stron uprawniona jest do przekazywania informacji osobom z którymi formalnie współpracuje wyłącznie w celu, w czasie i w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
 4. Zachowanie tajemnicy będzie przestrzegane przez strony także po zakończeniu obowiązywania Umowy, bez względu na przyczynę jej zakończenia.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. WYKŁADNIA. ZMIANY OGÓLNYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY
 2. Terminy używane w Umowie pisane wielkimi literami należy rozumieć zgodnie z ich definicją w punkcie 1. Ogólnych Warunków. Termin „w szczególności” oznacza, że następuje po nim przykładowe wyliczenie.
 3. Umowę należy wykładać w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. W przypadkach wątpliwych Strony będą dokonywać takiej wykładni Umowy, która w najszerszym możliwym zakresie będzie zbliżać się do prawnego i gospodarczego sensu postanowienia lub jego części, wątpliwego prawnie lub niejasnego, dążąc do zapewnienia niezakłóconej i zgodnej z przepisami prawa realizacji Umowy. Przy wykładni rozstrzygające znaczenie będzie mieć polska wersja językowa Ogólnych Warunków.
 4. W przypadku, gdyby okazało się, że dla swej pełnej skuteczności prawnej jakiekolwiek postanowienie Umowy (w tym w szczególności niniejszych Ogólnych Warunków) wymagałoby zachowania szczególnej formy prawnej, Strony zobowiązują się do zawarcia odpowiednich umów uzupełniających lub podjęcia innych czynności prawnych, w takiej treści i formie, jakie okażą się konieczne, w taki sposób, aby łącząca strony Umowa oraz jej realizacja nie doznały uszczerbku.
 5. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne w całości lub w części (tj. zakresie całego punktu Ogólnych Warunków, zdań, zdania, fragmentu zdania lub określonego zakresu znaczeniowego), strony będą zobowiązane pozostałymi postanowieniami Ogólnych Warunków w najszerszym dopuszczalnym zakresie; pozostałe postanowienia Ogólnych Warunków pozostają ważne i wykonalne. Jednocześnie Strony będą dążyć do takiej faktycznej współpracy lub – w szczególności, jeżeli okaże się to niezbędne – do zawarcia takiej umowy uzupełniającej lub podjęcia innych czynności prawnych, których treść i forma w maksymalnie możliwym zakresie będzie zbliżać się do prawnego i gospodarczego sensu postanowienia lub jego części, uznanego za nieważne, i w ten sposób zapewnić zgodną z przepisami prawa i niezakłóconą realizację Umowy lub uregulowania stosunków między stronami.
 6. Wszelkie zmiany, w tym uzupełnienia Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, określonej dla Zamówienia i Przyjęcia zamówienia, i powinny być zawarte przez umocowanych przedstawicieli stron.
 7. Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną cześć Umowy zawartej pomiędzy stronami i wchodzą w życie w dniu zawarcia umowy i obowiązują do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, z zastrzeżeniem postanowień pozostających w mocy.
 8. Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w sytuacji ewentualnych sporów mogących wyniknąć z Umowy.
 9. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów związanych z Umową jest wyłącznie prawo polskie, a sądem właściwym do rozpoznania sporu jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę WERTUS.
 10. Ogólne Warunki Współpracy oraz ich zmiany są publikowane i dostępne do pobrania pod adresem https://hurt.wertus.pl/ogolne-warunki-wspolpracy-wertus.html.
 11. Ogólne Warunki Współpracy i ich zmiany obowiązują po ich opublikowaniu na ww. stronie internetowej od daty umieszczonej na pierwszej stronie Ogólnych Warunków Współpracy i obejmują nowe Zamówienia składane od tej daty.


Data ostatniej aktualizacji Ogólnych Warunków Współpracy: 01/07/2021